За нас

„Екоклима” АД

създадено е като акционерно дружество през 1991 г. на базата на бившия Институт по вентилационна, горивна, климатична и въздухопречиствателна техника - гр. Бургас

извършва пълен инженеринг - проектиране, доставки, монтаж, обезопасяване, пуско-наладъчни работи, гаранционно и следгаранционно обслужване на съоръженията

разполага със собствена производствена база, машини, съоръжения, транспорт

има добър екип от висококвалифицирани специалисти

извършва дейности, съобразени с изискванията на действащата нормативна база и европейските правила и норми

за да задоволим изискванията на клиентите ни доставяме оборудване от утвърдени производители, влагаме качествени материали, въвеждаме нови технологии

"Екоклима" АД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и притежава:

- Удостоверение № бс047 като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, стоманени промишлени и сградни газови инсталации и съоръженията към тях, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации, батерии от бутилки и газови уреди за природен газ

"Екоклима" АД е вписано в централния професионален регистър на строителя и притежава:

- Удостоверение № ІІІ-TV 000108 за изпълнение на строежи от трета група, от трета до пета категория

"Екоклима" АД прилага Интегрирана система за управление съгласно стандарти:

- БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството

- БДС EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда

- BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Адрес: 8000 Бургас, ул. „Одрин” №3

Pin It on Pinterest